Skip Navigation Links

Regjistri i licencave

Regjistri i licencave - paraqet Ndërmarrjet Hekurudhore dhe Menaxherët e Infrastrukturës të licencuar dhe të cilët kanë drejtë operimi në Republikën e Kosovës konformë dispozitave ligjore në fuqi.