Skip Navigation Links

Specifikimet teknike për interoperabilitet

Specifikimet Teknike për Interoperabilitet (TSI) do të thotë specifikimet me të cilat çdo nënsistem ose pjesë e nënsistemit është e mbuluar në mënyrë që të plotësojnë kërkesat thelbësore dhe për të siguruar Interoperabilitetin e sistemeve hekurudhorë.

Secili nënsistem hekurudhor duhet të jetë në përputhshmëri me Specifikacionet Teknike të Interoperabilitet të aprovuara në Kosovë, kohën e futjes së tyre në shërbim, freskimin apo renovimin e tyre. Kjo përputhshmëri duhet të jetë në funksion përderisa secili nënsistem të jetë në përdorim.