Skip Navigation Links
PUBLIKOHET RAPORTI I AUDITIMIT PËR AUTORITETIN RREGULLATIV TË HEKURUDHAVE PA ASNJË TË GJETUR DHE ASNJË REKOMANDIM TË DHËNË

PUBLIKOHET RAPORTI I AUDITIMIT PËR AUTORITETIN RREGULLATIV TË HEKURUDHAVE PA ASNJË TË GJETUR DHE ASNJË REKOMANDIM TË DHËNË

10/06/2019

Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës ka publikuar Raportin e Auditimit për Autoritetin Rregullativ të Hekurudhave, për vitin financiar të përfunduar më 31 dhjetor 2018.

Në këtë raport janë përmbledhë çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Pasqyrave Financiare Vjetore të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave për vitin 2018, i cili përfshin Opinionin e Auditorit të Përgjithshëm për Pasqyrat Financiare Vjetore, si:

Nga ky raport rezulton se për ARH-në nuk është potencuar asnjë e gjetur apo rekomandim, në asnjërën nga fushat e audituara, gjë e cila dëshmon se menaxhimi dhe shfrytëzimi i parasë publike nga ARH është bërë në mënyrë profesionale, efikase dhe në përputhje të plotë me ligjet dhe rregulloret në fuqi. E gjithë kjo vjen si rezultat i përkushtimit dhe punës profesionale të menaxhmentit dhe stafit të ARH-së.

Recommend: