Skip Navigation Links
RAPORTI I AUDITIMIT

RAPORTI I AUDITIMIT

24/07/2020

Publikohet raporti i auditimit për Autoritetin Rregullativ të Hekurudhave, edhe kësaj radhe pa asnjë të gjetur dhe asnjë rekomandim të dhënë.

Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës ka publikuar Raportin e Auditimit për Autoritetin Rregullativ të Hekurudhave, për vitin financiar të përfunduar më 31 dhjetor 2019.

http://www.zka-rks.org/wp-content/uploads/2020/06/Raporti-auditimit-ARRH-2019-Shqip.pdf

Në këtë raport janë përmbledhë çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Pasqyrave Financiare Vjetore të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave për vitin 2019, i cili përfshin Opinionin e Auditorit të Përgjithshëm për Pasqyrat Financiare Vjetore.

Nga ky raport shihet se për ARH-në nuk është potencuar asnjë e gjetur apo rekomandim, në asnjërën nga fushat e audituara, gjë e cila dëshmon që ARH ka vazhduar me menaxhimin dhe shfrytëzimin e parasë publike në mënyrë profesionale, efikase dhe në përputhje të plotë me ligjet dhe rregulloret në fuqi.

Recommend: