Skip Navigation Links

Departamenti i Administratës

Departamenti i Administratës është përgjegjës përmbështetjen e përgjithshme operative të ARH-së, menaxhimin e burimeve njerëzore, çështjeve të logjistikës. personelin, teknologjinë informative.

  • Menaxhon shfrytëzimin efektiv të Inventarit të ARH-së (shënimin e barkodeve, gjurmimin e pronës transferimin e pronës etj).
  • Menaxhon administrimin dhe aktivitetet e burimeve njerëzore siç janë: rekrutimi, vendosja e shpalljeve për punë, trajnimet e stafit, administrimi i kohës dhe prezencës në punë, vlerësimet e punës së stafit të ARH-së.
  • Mbikëqyrë planifikimin e trajnimit të stafit sipas planit të punës të ARH-së.
  • Shqyrton dhe menaxhon përshtatshmërinë rreth nevojave për hapësira të zyrave.
  • Mbikëqyrë identifikimin e nevojave teknologjike të zyrave dhe mirëmbajtja e pajisjeve të zyrave.
  • Ofron udhëzime dhe udhëheqje për stafin e ri.
  • Mbikëqyre shfrytëzimet e veturave dhe shpenzimet e tyre duke i regjistruar ato ne tabela dhe diagrame.

 

Jeton Isufi

Drejtor i Departamentit për Administratë

email: [email protected] | ueb: www.arh-ks.org

tel: +383 38 220 040 ext 116 | mob: +383 44 810 994

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

Rr. Rrustem Statovci nr. 29, 10000, Prishtinë

Republika e Kosovës