Skip Navigation Links

Monitorimi i Tregut

Monitorimi i Tregut është funksioni kryesor i departamentit të tregut, monitorimi i tregut konsiderohet  si një instrument dhe mekanizëm i rëndësishëm i cili mund të kontribuoj në rritjen e cilësisë së shërbimeve në transportin hekurudhor, monitorimi i konkurrencës dhe kualitetit të shërbimeve në tregun e shërbimeve hekurudhore dhe në tregjet e brendshme dhe të jashtme konkurruese përben aktivitetin kyç të Departamentit të Rregullimit të Tregut Hekurudhor.