Skip Navigation Links

Regjistri nacional i mjeteve lëvizëse

Sipas  Ligjit për Hekurudhat e Kosovës 04/L/063 dhe Direktivës 2008/57EC-së për Interoperabilitet, çdo shtet  duhet të mbajë një regjistër të mjeteve  hekurudhore të autorizuara  në territorin e saj për ta  ndërlidhur atë me Regjistrin  Qendror  Evropian të llojeve të autorizuara të  mjeteve lëvizëse hekurudhore.

Në Kosovë detyra e mbajtjes së  Regjistrit  Nacional të  Mjeteve Lëvizëse (NVR) hekurudhore i është caktuar ARH-së, Departamentit  të Interoperabilitetit  i cili ka për detyrë  të organizoje këtë regjistër dhe për ti futur të gjitha mjetet lëvizëse hekurudhore që janë në shërbim në Kosovë brenda këtij regjistri. 

Regjistri ad-hoc azhurnohet me të dhëna që ofrohen nga Menaxheri i Infrastrukturës MI dhe Ndërmarrjet Hekurudhore NH.