Skip Navigation Links

Të drejtat e udhëtarëve

Në kornizën e politikës së përbashkët të transportit, është e rëndësishme që të mbrohen të drejtat e udhëtarëve në transportin  hekurudhor dhe të përmirësohet kualitetin dhe efikasitetin i shërbimeve hekurudhore të udhëtarëve në mënyrë që të ndihmohet në rritjën e përdorimit të transportit hekurudhor në krahasim me mënyrat e tjera të transportit. Të drejtat e udhëtarëve në shërbimeve hekurudhore përfshijnë pranimin e informacionit në lidhje me shërbimin para dhe pas udhëtimit, biletat, përgjegjsin e ndermarrjes për humbjen e bagazhit si dhe vonesat apo anulimet,  sherbimet per personat e paaftë dhe më aftesi te kufizuar, sigurinë dhe kualitetin e sherbimit.