Skip Navigation Links

Departamenti i Financave

 Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Financave:

 • Planifikim të  buxhetit të ARH-së.
 • Përgatitja e raporteve financiare.
 • Mbikqyrja e zotimeve,shpenzimeve dhe certifikimeve te lendeve ne sistem te Free Balancit-it.
 • Përgatitja e raporteve standarde të të hyrave dhe shpenzimeve.
 • Nxjerrja  e raporteve, analiza dhe shqyrtimi i bilanceve dhe shërbimeve te përgjegjësisë financiare.
 • Mbarëvajtja e procedurave dhe sistemeve adekuate financiare të BKK-së, përfshirë sistemin e pagesës së rrogave dhe shtesave të punëtorëve.
 • Mbajtja e llogarisë së kontabilitetit në mënyrë te pavarur.
 •  Krijimi i sistemit funksional të raportimit financiar për mbikëqyrësin.
 • Mirëmbajtja e llogarive dhe faturave.
 • Koordinimi i shënimeve dhe menaxhimi i Arkës (Petty Cash-it) në bazë të Ligjit nr.03/L-048.
 • Koordinimi dhe përgatitja e të gjitha raporteve të çmimeve dhe shpenzimeve.
 • Regjistrimi i të gjitha pagesave përmes një sistemi aktual të arkivimit.

 

Berat Kastrati

Menaxher i Financave

email: [email protected] | ueb: www.arh-ks.org

tel: +383 38 220 040 ext 116 | mob: +383 49 330 773

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

Rr. Rrustem Statovci nr. 29, 10000, Prishtinë

Republika e Kosovës