Skip Navigation Links

Certifikata e sigurisë

Certifikata e sigurisë - dokumenti me anë të së cilit ndërmarrja hekurudhore dëshmon se i përmbush kushtet për trafik të sigurt në linja specifike hekurudhore apo në tërë rrjetin hekurudhor.

Secila ndërmarrje hekurudhore që mban licencën duhet të merr certifikatën e sigurisë para se t’i jepet e drejta për qasje në një infrastrukturë hekurudhore. Qëllimi i certifikatës së sigurisë është të ofroj dëshmi se:

  • ndërmarrja hekurudhore ka të vendosur sistemin e menaxhimit të sigurisë, se mund të plotësoj kërkesat e paraqitura në STI-të dhe në legjislacionin relevant të BE-së.

Procedurat tjera për dhënien e certifikatës së sigurisë janë paraparë në Ligjin 04/L-063, për hekurudhat në Republikën e Kosovës.

Prev 1 2 Next