Skip Navigation Links

Inspektimi

Inspektimi - Organi i sigurisë bazuar në ligjin për hekurudhat në Republikën e Kosovës, ka të drejtë që ne çdo kohë të kryejë inspektimin e infrastrukturës në menaxhim të Infrakos si dhe të inspektojë mjetet lëvizëse të ndërmarrjeve hekurudhore, mbajtësve të vagonëve, inspektimin e implementimit të dispozitave të parapara për marrjen e autorizimit apo certifikatës së sigurisë, autorizimit për futjen në shërbim, regjistrit të infrastrukturës etj. Organi Përgjegjës për Sigurinë Hekurudhore duhet të jetë i lirë për të kryer inspektimet dhe hetimet që janë të nevojshme për kryerjen e punëve të veta. Atij duhet t’i jepet qasje në të gjitha dokumentet, lokalet, instalimet, pajisjet, menaxherët e infrastrukturës dhe ndërmarrjet hekurudhore.