Skip Navigation Links

Licencimi i makinistëve

Licencimi i makinistëve - është kërkesë ligjore e cila del nga ligji për hekurudhat e Kosovës dhe legjislacioni evropian i aplikueshëm në Kosovë në sektorin hekurudhore.

Qëllimi i licencimit të makinistëve është rregullimi dhe mbikëqyrja e sektorit hekurudhore konformë dispozitave ligjore në fuqi si dhe praktikave më të mira evropiane dhe rajonale.