Skip Navigation Links

Autorizimi i Sigurisë

Autorizimi i Sigurisë - dokumenti me të cilin menaxheri i infrastrukturës dëshmon se plotëson kushtet për ofrimin e shërbimeve infrastrukturore të sigurta.

Secili menaxher i infrastrukturës  që mban licencën duhet të merr autorizimin e sigurisë para se

t’i jepet e drejta për qe të ofrojë shërbime në infrastrukturën hekurudhore. Qëllimi i autorizimit të sigurisë është të ofroj dëshmi se:

  • menaxheri i infrastrukturës  ka të vendosur sistemin e  menaxhimit të sigurisë,
  • konfirmon pranimin e dispozitave se menaxheri i infrastrukturës ka plotësuar kërkesat specifike të domosdoshme për dizajn, mirëmbajtje dhe operim të sigurt të infrastrukturës hekurudhore duke përfshirë kur është e përshtatshme mirëmbajtjen dhe operimin e kontrollit të trafikut dhe sistemin e sinjalizimit.

Procedurat tjera për dhënien e autorizimit të sigurisë janë paraparë në Ligjin 04/L-063, për hekurudhat në Republikën e Kosovës.

Prev 1 2 Next