Skip Navigation Links

Raportet

Departamenti i Rregullimit të Tregut në kuadër të kompetencave ligjore dhe konform planit të punës, njërën nga përgjegjësit kryesore e ka edhe  ta  përgatit  Raportin vjetor dhe i dorëzon ARH-së, deri në fund të janarit te vitit vijues. Në kuadër të kësaj përgjegjësie ligjore departamenti i rregullimit të tregut krahas raportit vjetor të punës e përgatit  edhe një raport për fushën e monitorimit të tregut dhe i dorëzon ARH-së, deri në fund të Qershorit te vitit vijues.