Skip Navigation Links

Licencimi i Ndërmarrjeve Hekurudhore

Licencimi i Ndërmarrjeve Hekurudhore është kërkesë ligjore e cila del nga ligji për hekurudhat e Kosovës dhe legjislacioni evropian i aplikueshëm në Kosovë në sektorin hekurudhore.

Qëllimi i licencimit të Ndërmarrjeve Hekurudhore është rregullimi dhe mbikëqyrja e sektorit hekurudhore konformë dispozitave ligjore në fuqi si dhe praktikave më të mira evropiane dhe rajonale.