Skip Navigation Links

Funksioni Rregullativ

Funksioni Rregullativ i Departamentit të Rregullimit të Tregut ka të bëjë me analizimin e situatës se tregut dhe shërbimeve hekurudhore duke mbrojtur konkurrencën, dhenjen e rekomandimeve dhe marrjen e vendimeve përkitazi me situatën e paraqitur, Departamenti i Tregut siguron zbatim transparent dhe jodiskriminues të vendimeve të veta, para çdo vendimi paraprakisht Departamenti i Tregut merr informata nga autoritetet relevante dhe palët e interesit.