Skip Navigation Links

Shënjezimi i mbajtësit të mjetit lëvizës

Shënjezimi i mbajtësit të mjetit lëvizës (VKM) është një kod alfanumerik, i përbërë prej 2 deri në 5 karaktere . VKM duhet të jetë e mbishkruar në secilin mjet lëvizës hekurudhor, afër numrit të mjetit lëvizës. VKM-ja emërton Mbajtësin e Mjetit Lëvizës i regjistruar si i tillë në Regjistrin e Mjeteve Lëvizëse.

Formati i Shënjëzimit të Mbajtësit të Mjetit Lëvizës (VKM):

 VKM është unike dhe  pasqyrim i emrit të plotë apo shkurtesës së mbajtësit të mjetit lëvizës, në qoftë se është e mundur në një mënyrë që të mund të identifikoj emrin e mbajtësit. Të gjitha (26) shkronjat e alfabetit latin mund të përdoren.  VKM–ja duhet shkruar me  shkronja  të mëdha.

Ju lutem kontrolloni VKM-në tuaj në mënyre që ajo të jetë e ndryshme nga  VKM-të tashmë të regjistruara  në listën aktuale të Agjensionit Evropian  Hekurudhore ERA-së për shënjezimin e mbajtësit të mjetit lëvizës.