Skip Navigation Links
Publikohet Raporti i Auditimit të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave për vitin 2022

Publikohet Raporti i Auditimit të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave për vitin 2022

11/05/2023

Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës ka publikuar Raportin e Auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të ARH-së për vitin financiar të përfunduar më 31 dhjetor 2022, edhe kësaj radhe pa asnjë të gjetur dhe asnjë rekomandim të dhënë.

Nga ky raport shihet se për ARH-në nuk është potencuar asnjë e gjetur apo rekomandim, në asnjërën nga fushat e audituara, gjë e cila dëshmon që ARH ka vazhduar me menaxhimin dhe shfrytëzimin e parasë publike në mënyrë profesionale dhe në përputhje të plotë me ligjet dhe rregulloret në fuqi.

Linku:

https://zka-rks.org/wp-content/uploads/2023/05/RaportiAuditimit_ARRH_2022_Shqip.pdf

 

Recommend: